Kalkwerken PBM basis

9.99 excl. btw

Om veilig te werken met kalk producten hebben wij een basis PBM kalkwerken samengesteld waarin enkele praktische en veilige hulpmiddelen.

Verpakking:

M / L/ XL

 

Wissen

Kalkwerken PBM basis

Om veilig te werken met kalk producten hebben wij een basis PBM kalkwerken samengesteld waarin enkele praktische en veilige hulpmiddelen.

  • 2x Steriele oogwas oplossing voor eenmalig gebruik voor oculaire, plaatselijke irrigatie en wondreiniging.
  • Een stofmasker ffp3. (TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR)
  • Nitriel handschoenen.
  • Werk-, stukadoors handschoenen.
  • Veiligheidsbril.

Verpakking:

M / L/ XL

 

Gevarenpictogrammen kalk:

onbekend.png onbekend_1.png

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 315-318-335  P: 102-261-280-301+310-302+352-304+340-305+351+338 GHS05  GHS07
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Inademing van stof/
rook/gas/nevel/  damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/ kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.